ผู้เข้าชม 204998 ครั้ง Online 3 คน
เลือกเทอม  
กิจกรรมที่เปิด :
รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมชื่อกลุ่มย่อยเปิดรับชั้น ม.อาจารย์ผู้ควบคุม1อาจารย์ผู้ควบคุม2เปิดรับจำนวนนักเรียนลงทะเบียนDetial
66000นักเรียนไม่มีตัวตน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ไม่มี ไม่มีน.ส. ไม่มี ไม่มี8069Select
66001เส้นทางสู่ดาว010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4นาย ไพฑูรย์ กองคำน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66002นักขายรุ่นเยาว์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง ธนพร พุ่มพวงน.ส. ไม่มี ไม่มี2019Select
66003A-math010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง กาญจนา รองสกุลน.ส. ไม่มี ไม่มี2222Select
66004เพื่อนที่ปรึกษา( Youth Counselor:YC)010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. โอลั้ง เพ่งจินดาน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66005Camp Staff4A010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6นาย จตุรงค์ วรรธนะเมทนีน.ส. ไม่มี ไม่มี2424Select
66006คิดเลขเร็ว010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง อุทัยวรรณ หอมตลบน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66007SMTE ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. จรรยา ศรีสังข์งามน.ส. ไม่มี ไม่มี2016Select
66008ภาษาพาเพลิน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง อารีรัตน์ วชิรธนากรน.ส. ไม่มี ไม่มี2521Select
66009Lab Room010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง รณิดา อรุณรัตนาน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66010สร้างเว็บสร้างใจ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. นรีรัตน์ เจริญสุขน.ส. ไม่มี ไม่มี2019Select
66011กีฬาอีสปอร์ต010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. วรรษมน เฟื่องเกษมน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66012ดาราศาสตร์รุ่นเยาว์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3น.ส. วรรณภา บุญธรรมน.ส. ไม่มี ไม่มี2221Select
66013สารวัตรนักเรียน010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ศุภกร รัตนวงษ์น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66014งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. กาญจนาพร บุญนพินน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66015Junior Camp Staff3A010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3น.ส. เบญจมาศ ท่าท่วงน.ส. ไม่มี ไม่มี1515Select
66016Junior Camp Staff3B010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3นาง กัญญาภัทร ครุวรรณ์น.ส. ไม่มี ไม่มี1414Select
66017English for life skills in daily 010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย วสุ สุขสถิตย์น.ส. ไม่มี ไม่มี1716Select
66018Junior Camp Staff2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3น.ส. สิริมา สัมฤทธิ์น.ส. ไม่มี ไม่มี2222Select
66019ญี่ปุ่นศึกษา1010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย ยุทธนันท์ แสนมนตรีน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66020comic in computer010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3น.ส. ชยารัตน์ สมสมัยน.ส. ไม่มี ไม่มี2221Select
66021ขนมหวานแสนอร่อย010 กิจกรรมชุมนุม1นาง ภาณีวรรณ เพชรรัตน์น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66022D.I.Y. Design by Student Group1010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ประภัสสร ศิริสุขน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66023D.I.Y. Design by Student Group2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง นุชจรินทร์ มหันตวารีน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66024TO BE COVER CDANCE 1010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. พิไลวรรณ คำหมั่นน.ส. ไม่มี ไม่มี2019Select
66025TO BE COVER CDANCE 2010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. ลักขณา นิธิวรการน.ส. ไม่มี ไม่มี2019Select
66026My music010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3นาง สโรชา นพเวชน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66027โลกและอวกาศ010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. นภัทร อ่าวเกษมน.ส. ไม่มี ไม่มี3025Select
66028DIY สร้างสรรค์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง นุชนารถ บัวพันธุ์น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66029นาฏศิลป์สร้างสรรค์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. พัชรียา ทองบ่อน.ส. ไม่มี ไม่มี2525Select
66030รักงานฝีมือ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง รุ่งรัตน์ เขียวแก้วน.ส. ไม่มี ไม่มี1717Select
66031เวทคณิต010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3นาง ชลิดา โมเรืองน.ส. ไม่มี ไม่มี1712Select
66032ภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการ010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาย วรรธนะ วิเทียนเทียบน.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66033รูบิค010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. เบญจพร สาคเรศน.ส. ไม่มี ไม่มี2221Select
66034ไขปัญหาภาษาสนุก010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. อรทัย สุระเสนน.ส. ไม่มี ไม่มี2019Select
66035แอโรบิคแด้นซ์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง ปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์น.ส. ไม่มี ไม่มี2422Select
66036A-math1010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6นาง อังคณา บุญสมพงษ์น.ส. ไม่มี ไม่มี2020Select
66037Let’s me read010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6ว่าที่ร.ต.หญิง ณัฐินา หอมนานน.ส. ไม่มี ไม่มี2018Select
66038Movie Therapy010 กิจกรรมชุมนุม4,5,6น.ส. จรรยวรรธ์ พิมหะศิริน.ส. ไม่มี ไม่มี1717Select
66039หัตถการงานศิลป์010 กิจกรรมชุมนุม1,2,3,4,5,6น.ส. กนกภรณ์ สุทธิผลินน.ส. ไม่มี ไม่มี2222Select
123
 
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ์ โดย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ @ 2011